Establiment de noves plantacions

L'objectiu principal de qui fa una nova plantació de Paulòwnia es tindre el major èxit en el seu establiment i que la mortaldat siga la menor possible. Més del 5 % de baixes no es desitjable i no deuria de superar el 10 % de mortaldat com a màxim.


Molt a sovint he assistit a la frustració de l'agricultor que amb tota la seua bona voluntat i fer, veu com de primera plantació pot arribar a tindre fins i tot a un 80 % de baixes. Les raons son varies, però el denominador comú es el desconeixement de la planta amb la que s'està treballant. Desconeixement de necessitats d'aigua, desconeixement alhora de recepcionar i manipular la planta, desconeixement de l'estat de la planta provinent de viver, etc.

Un bon començament es sense dubte abastir-se de planta de qualitat, endurida i aclimatada a l'exterior del viver per a que tinga el menor estres possible al transport i la posterior plantació a camp.


Si se pretén tindre una plantació homogènia els arbres han de ser clons seleccionats, aconseguirem així bons rendiments i que el creixement siga uniforme al llarg dels anys. Evitarem així, arbres amb malformacions o troncs no desitjables. Per a proveir-se de planta hi han dues opcions: comprar la planta produïda in vitro (recomanable) o produir-la nosaltres a partir d'esqueixos d'arrel, on la producció resulta exponencial i en un acceptable curt termini. Sense dubte la primera es la més còmoda i ràpida, la segona requereix d'una superfície de terreny destinada a producció i mà d'obra. Personalment pense que podria combinar-se. Les plantes obtingudes a partir d'esqueixos tenen una més ràpida adaptació en camp i menor mortaldat, per contra podem arrossegar certes malalties com el fong fitóftora amb els arbres si no tenim control. En la producció in vitro en teoria açò no pot ocurrir, per utilitzar al laboratori medis estèrils.


Marcs de plantació


Els marcs de plantació poden ser molt variables. Venen condicionats per l'ús final que tindran les nostres Paulòwnies. Es evident que una plantació per a fusta els arbres han de estar molt més separats que per a biomassa. Les rotacions del cultiu de la Paulòwnia per a biomassa son de 3 anys, mentre que per a fusta van des de els 10 anys fins als 15 anys o més.

Per a biomassa uns bons marcs de plantació a 3 anys poden ser de 2 x 2,5 m. o millor 2 x 3 m. De 2000 fins a 1600 arbres/ha.


plantacio paulownia

Per a aprofitament de fusta els marcs poden ser més imaginatius. Van des de els 3 x 3 m., clarament cultiu intensiu amb necessitat d'una aclarida als 5 o 6 anys, passant per els definitius 5 x 5 m. fins als per exemple 5 x 10 m. o 5 x 20 m. si se fa servir la Paulòwnia per a agroforestació.

Un detall que per exemple no es diu a les distintes webs sobre Paulòwnies es, que per a fusta, seria desitjable que els arbres estiguen el més equidistants els uns dels altres, inclús després de fer aclarides, per a evitar la elipsicitat dels troncs. Així doncs utilitzarem el marc reial o “cinc d'oros” com a sistema de distribució dels arbres.


Tècniques i consells de plantació


Esmentaré com plantar Paulòwnies provinents de viver ( in vitro) i d'arrels o arbres a arrel nua.

La planta provinent de viver normalment es menuda, amb maceta anomenada “teku”. La Paulòwnia per a un bon desenvolupament no necessita ser molt gran, el que sí es important es un bon sistema radicular. Quan se recepciona una planta massa crescuda en alçada es aconsellable tallar-la i que la planta traga una nova tija. Les causes d'una tija massa alta provinent de viver sol ser conseqüència de la masificació dintre dels hivernacles, i normalment sense haver fet un bon sistema radicular. Aquesta planta es molt sensible al transport i a la manipulació, la tija sol trencar-se o doblegar-se. El afegir-hi un tutor en la majoria dels casos produeix fregaments a causa del vent que acaben tallant la tija o les fulles.


paulownies dolentes

    Les dues Paulòwnies de l'esquerra deurien rebutjar-se i no són vàlides per a         plantar. La de la dreta te un sistema radicular acceptable però una tija massa desenvolupada i tendra.


Així doncs, la planta de viver ha de ser menuda amb “teku”, tallada la tija preferiblement de viver, sense tutor, que estiga aclimatada a l'exterior i que un sistema radicular ben desenvolupat de la Paulòwnia plene la maceta. La plantació d'una Paulòwnia d'aquestes característiques facilita la plantació manual i també la mecanització per a grans extensions.

A l'hora de plantar la Paulòwnia no s'ha de quedar molt soterrada, i tampoc comprimir la terra al voltant de la tija per a no produir-li ferides. La Paulòwnia sent jove té una tija molt tendra i hi ha que anar amb conte.


Depenent del sistema de reg desitjat podem plantar d'una forma o altra. Per exemple, per a reg a manta o de sèquia, tenim que plantar la Paulòwnia sobre cavalló i dos solcs a cada costat, no deuríem regar a pla, hem de fugir sempre d'anegar els arbres. Però si el sistema de reg es per goteig podem plantar a pla o sobre cavalló. No es aconsellable plantar la Paulòwnia com alguns agricultors ho fan dins del solc o amb un clot, puix la planta amb pluges persistents o excés de reg pot morir per asfixia radicular.

Com no sempre se planta en la terra més adient per a la Paulòwnia, el plantar-la sobre cavalló sempre es millor que a pla, així les arrels de la nova planta queden més airejades i fora del perill de morir per asfixia radicular per qualsevol eventualitat.


També podem fer una plantació a partir d'esqueixos d'arrel, però a diferència de la planta de viver es preferible viveritzarla el primer any a camp i no fer-ho al marc de plantació definitiu. No cal dir que els esqueixos tenen que ser de planta seleccionada per a obtindre uniformitat en la producció.


Els esqueixos deurien tindre com a mesures mínimes per a obtindre el 100 % d'arrelament uns 12 cm. de llarg per 1 cm. de diàmetre. Els marcs de plantació per a fer-ho poden ser d' 1 x 1 m. o 1 x 1,2 m. Les arrels les plantarem sobre cavalló, amés a més podem cobrir-lo amb plàstic, donarem calor, controlarem les brosses, aprofitarem la humitat de terra i regarem menys.


Les deixarem créixer lliurement el primer any, el que ens interessa es que desenvolupen un sistema radicular potent. Passat l'any trasplantarem els arbres a arrel nua a l'inici de la primavera al seu lloc definitiu, abans de que moga la saba. Havem obtingut així uns arbres vigorosos que no perdran temps en adaptar-se al camp. La fiabilitat d'aquests arbres a camp es del 100 %.


Amb aquest sistema, podem traure de 10 a 20 arrels bones per arbre o inclús més, de les que queden després del trasplant, i tornar a realitzar el mateix procés. La obtenció d'arbres així es exponencial any darrere any.

Per contra no tenim control de que els arbres puguen dur algun fong com la temible fotóftora, de la qual la Paulòwnia ha demostrat ser prou sensible. I també necessitem lloc, temps i mà d'obra.


Època de plantació

Al nostre país la millor època de plantació és a la primavera. En llocs costaners o lliures de gelades tardanes es pot plantar inclús a finals de febrer primers de març. Per el contrari allà on es tinga constància de gelades primaverals, la plantació tindrà que retardar-se fins que el perill fos baix.


Plantant a la primavera els arbres provinents de viver tenen temps d'aclimatar-se i desenvolupar un sistema radicular i una tija que li permeten superar perfectament el primer hivern si en al lloc les gelades sobrepassen els -5º C. Si en la zona de la plantació se té constància de que a l'hivern les temperatures rarament baixen per davall de 0º C i si ho fan no son molt baixes i de curta duració, se podria plantar la Paulòwnia a finals d'agost o principis de setembre. A l'arbre li dona el temps just per a fer arrels i aclimatar-se al terreny i també aprofitaríem les pluges de setembre, així a la primavera vinent la planta ja està establida en camp i te més temps per a créixer. Aquest torn de plantació evidentment té els seus perills, un final d'estiu fresc i una tardor curta fan que l'arbre no se desenvolupe prou i que siga més vulnerable al fred de l'hivern.

El període de plantació de la Paulòwnia amb maceta, pot fer-se des de març fins al juny. Els mesos de juliol i agost no s'aconsellen per ser mesos de molta calor, on les plantes patirien molt.

La plantació d'arrels i trasplant d'arbres se faran abans de que moga la saba. Encara que després de brotada la Paulòwnia si s'efectua un trasplant tindrà èxit, és millor fer-ho abans.
../dalt